Täzelikler we makalalar

Elektroenergetika ulgamyna degişli möhüm wakalar, täzelikler we dürli makalalar

HOŞALLYK MASLAHATY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 29-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Hormatly Prezidentimiziň “GARAŞSYZLYK – BAGTYMYZ” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabaranyň dowamynda institutyň professor-mugallymlary bu ajaýyp kitabyň mazmuny boýunça çykyşlary etdiler.

HOŞALLYK MASLAHATY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 28-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýat geňeşiniň bilelikde gurnamagynda 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 25-ne geçirilen Türkmenistanyň Halk maslahatynyň nobatdaky mejlisinde kabul edilen kararlardyr çözgütler bilen talyp ýaşlary tanyşdyrmak maksady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

HOŞALLYK MASLAHATY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 22-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabaranyň dowamynda institutyň zehinli talyplary ata Watanymyzy, Gahryman Arkadagymyzy wasp edýän birnäçe aýdymlary ýerine ýetirdiler. Bu şanly baýramçylyga bagyşlanyp institutyň professor-mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň ylmy işleriniň sergisi hem gurnaldy.

HOŞALLYK MASLAHATY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 20-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyzlyk – bagtyýarlygyň çeşmesidir” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda institutyň zehinli talyplary ata Watanymyzy, Gahryman Arkadagymyzy wasp edýän birnäçe aýdymlary ýerine ýetirdiler.

HOŞALLYK MASLAHATY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 10-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de Gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärleriniň güni mynasybetli “Energetikada innowasion tehnologiýalar: ylym, bilim we önümçilik” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda institutyň zehinli talyplary ata Watanymyzy, Gahryman Arkadagymyzy wasp edýän birnäçe aýdymlary ýerine ýetirdiler. Bu baýramçylyklara bagyşlanyp institutyň professor-mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň ylmy işleriniň sergisi hem gurnaldy.

HOŞALLYK MASLAHATY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 3-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda hereket edýän Lebap döwlet elektrik stansiýasynyň çäginde kuwwatlylygy 432 Mwt bolan gazturbinaly elektrik stansiýasynyň açylyp ulanmaga berilmegi mynasybetli institutyň professor-mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda hoşallyk maslahaty geçirildi.

HOŞALLYK MASLAHATY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda 2021-2022-nji okuw ýylynyň başlanmagy hem-de 1-nji sentýabr – Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabaraly çäre geçirildi geçirildi. Dabaraly çäräniň dowamynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim ulgamynyň işgärlerine iberen gutlag haty okaldy.

27 08 2021

HOŞALLYK MASLAHATY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda 1-nji sentýabr – Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli “Bilim – köpugurly ösüşiň binýady” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda institutyň zehinli talyplary ata Watanymyzy, Gahryman Arkadagymyzy wasp edýän birnäçe aýdymlary ýerine ýetirdiler.

29 06 2021

HOŞALLYK MASLAHATY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 29-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 23-ne hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Lebap ...

28 06 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 28-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin...

23 06 2021

DÖREDIJILIK DUŞUŞYGY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 23-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Mary welaýat we Mary şäher komitetleri bilen...

22 06 2021

AÝDYM-SAZLY DABARA GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 22-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni...

19 06 2021

YLMY-AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 19-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni...

14 06 2021

GUTARDYŞ DABARASY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 14-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyny tamamlaýan uçurymlaryň gutardyş dabarasy geçirildi...

12 06 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 12-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Zenanlar guramasynyň gurnamagynda zenan mugallymlaryň...

11 06 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 11-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň we Mary welaýat prokuraturasynyň bilelikde gurnamagynda...

10 06 2021

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 10-na Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň we Mary welaýat Sport we Ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň...

05 06 2021

YLMY-AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 5-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Ylymlar güni mynasybetli “Ylym – ösüşiň we geljegiň ýoly” atly ylmy-amaly...

02 06 2021

DABARALY ÇÄRE GEÇIRILDI.

2021-nji ýylyň iýun aýynyň 2-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Ylymlar güni mynasybetli aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi...

28 05 2021

BÜTINDÜNÝÄ WELOSIPED GÜNI

2021-nji ýylyň maý aýynyň 28-ne Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli weloýöriş geçirildi ...

0
Fakultet
0
Kafedra
0
Hünär
0
Tejribeli
mugallymlar

Döwrebap bilim ulgamy

Ökde hünärmenler

Energetika pudagyny mundan beýläk-de ösdürmäge goşant goşjak ökde hünärmenler

Sanly bilim ulgamy

Döwrebap bilim almagyň innowasion usullary

Tejribelik

Okuw - önümçilik tejribelikleri